ภัทรพรรณ ทำดี

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญในประเด็นการศึกษาเรื่อง ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ, งานกับสุขภาพ, ผู้หญิงกับสุขภาพ, สุขภาพชุมชน,ภาวะสมัยใหม่กับสุขภาพ

510 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
วิชาที่สอน
 • สังคมวิทยาสุขภาพ
 • สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
 • หลักประชากรศาสตร์
 • ประชากรกับการพัฒนา
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาประยุกต์
 • งาน อาชีพ และองค์การ
 • ความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม
ประวัติการศึกษา

ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลfsocppl@ku.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ, งานกับสุขภาพ, ผู้หญิงกับสุขภาพ, สุขภาพชุมชน, ภาวะสมัยใหม่กับสุขภาพ
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานวิจัย

 1. การศึกษาสถานภาพทางวิชาการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
 2. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์, 2557
 3. กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดนครปฐม, 2558
 4. เส้นทางสายน้ำนมแม่: ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน, 2558
 5. สูงวัยอย่างสง่างามตามวิถีพื้นบ้านล้านนาไทย: การถอดบทเรียนด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่, 2559
 6. Home Elderly Care Project: International Cpmparison on Caring for Elderly People at Home, 2559
 7. งานการดูแลเด็กในสังคมแห่งการสอดส่องกับผลกระทบต่อครูและผู้ดูแล, 2560
 8. การพัฒนาสื่อกลางนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, 2561

เอกสารวิชาการ

ภัทรพรรณ ทำดี. 2555. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการปรับตัวของสินค้าทางวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 42(1), 65-83.

ภัทรพรรณ ทำดี. 2557. ผู้หญิงโสดในสังคมมหานคร: สุขภาพและชีวิตทางสังคม. เอกสารรวมบทความการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 “ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องราชาบอลลูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน้า 101-124.

Tamdee, P. 2014. Unacknowledged inequity: health and social life of never-married women in metropolitan society. The 3rd International Conference on Social and Health Inequity and Globalization: The ASEAN Economic Community (AEC) Perspective” 18th-19th August 2014 at Mahidol Learning Center (MLC) Mahidol University, Salaya Campus, Thailand.

ภัทรพรรณ ทำดี. 2559. ใน “ภาพฝัน” กับ “ความเป็นจริง” บนเส้นทางสายน้ำนมแม่. กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

ภัทรพรรณ ทำดี. 2559. เราจะต้อง "ต่อรอง" และ "ปรับตัว" อย่างไร? เมื่อเดินอยู่ระหว่างเส้นทางสยน้ำนมแม่. กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

ภัทรพรรณ ทำดี. 2559. สังคมจะร่วมมือกันอย่างไร? เพื่อให้ผู้หญิงได้ไปถึงปลายเส้นทางสายน้ำนมแม่. กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

ภัทรพรรณ ทำดี. 2559. เรื่องเล่าจากประสบการณ์: เมื่อแม่ทำงานยุคใหม่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วน้ำนมตน (คู่มือสำหรับแม่ทำงานที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่). กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Tamdee, P., Denduang, Muttiko, M., & Sringernyuang, L. 2016. Modern social life and never-married women's health problems. Kasetsart Journal (Social Sciences), 37(1), 15-21.

ภัทรพรรณ ทำดี, ธีราพร ทองปัญญา, ปาณิภา สุขสม, และอมต จันทรังษี. 2559. ประสบการณ์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม. เอกสารเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 “นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อห่วงโซ่คุณภาพระดับโลก” เล่มที่ 3 สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 536-543.

ภัทรพรรณ ทำดี. 2559. ทางเลือกภายใต้ระบบพันธสัญญาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 4(2), 171-187.

ภัทรพรรณ ทำดี. 2559. บนเส้นทางสายน้ำนมแม่: อัตลักษณ์ของแม่ทำงานยุคใหม่กับความยากลำบากในความเป็นแม่. วารสารวิจัยสังคม, 39(1),1-37.

ภัทรพรรณ ทำดี. 2559. บนเส้นทางสายน้ำนมแม่: ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2559 “ลดช่องว่าง...สร้างครอบครัวเข้มแข็ง” วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องคริสตัล บอลลูม โรงแรมตะวันนา จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน้า 1-16.

ภัทรพรรณ ทำดี. 2559. "ให้คุณค่า" "สนับสนุน" แต่อย่า "ตีตรา": หนทางสู่การสร้างสังคมที่เอื้อต่อความเป็นแม่. วารสารวิจัยสังคม, 39(2),35-74.

ภัทรพรรณ ทำดี, ธีราพร ทองปัญญา, ปาณิภา สุขสม และอมต จันทรังษี. 2560. ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 10(2), 81-90.

ภัทรพรรณ ทำดี. 2560. ตัวตน สังคม วัฒนธรรม: เงื่อนไขสู่การสูงวัยอย่างมีศักยภาพ. วารสารสังคมศาสตร์, 47(2), 109-131.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://soc-ant.soc.ku.ac.th/index.php/staff/lectur...