อมร วาณิชวิวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

400 views


ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. Sociology (University of Oxford)

- ปริญญาโท M.S. (Florida State University)

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

- ปริญญาตรี ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลa.wanichwiwatana@gmail.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

อมร วาณิชวิวัฒน์. (2538). ปัญหาการพัฒนาชนบทในประเทศไทย : ศึกษากรณีแผนพัฒนาชนบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ในระยะ พ.ศ. 2535-2537. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.polsci.chula.ac.th/?page_id=46#sociolog...