ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

397 views


ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก ศศ.ด. ประชากรศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- ปริญญาโท สค.ม. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- ปริญญาตรี ร.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลsiripong.spa@gmail.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมือง สังคมเสี่ยงภัย กับสังคมผู้สูงวัย วารสารสังคมศาสตร์เล่มล่าสุด ฉบับปีที่ 44 เล่มที่ 1.

ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. (2559). “อิทธิพลเชิงหน้าที่ของการศึกษาก่อนวัยเรียนต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอายุ 3-4 ปี” วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 27 . ฉบับที่ 1. หน้า 133-

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.polsci.chula.ac.th/?page_id=46#sociolog...