ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

379 views


ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. Sociology (University of Warwick)

- ปริญญาโท M.Sc. Sociology (London School of Economics and Political Science)

- ปริญญาตรี ร.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกียรตินิยม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลpavika.p@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมวิทยาสุขภาพ, ชีวิตและความตาย
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์. (2531). สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1(1 ม.ค.-มิ.ย.):

Pavika Sriratanaban. (2007). Buddhists, human rights, and non-buddhists minorities . In Religion and the global politics of human right, Tom Banchoff, ed. 1st ed. Oxford : oxford University Press

Pavika Sriratanaban. (2007). On the margins of Asian : Diversity in Asian State-perspectives on Asia : Sixty years of the journal of Asian studies. In Association for Asian Studies, Pavika Sriratanaban, ed. 1st ed.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.polsci.chula.ac.th/?page_id=46#sociolog...