ประกีรติ สัตสุต

อาจารย์ประจำสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจทางวิชาการในประเด็นพุทธเถรวาท ศาสนา การเมือง และกฎหมาย มานุษยวิทยารัฐ เศรษฐศาสตร์การเมือง

1355 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2558 - 2561 นักวิจัย โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง

พ.ศ. 2560 - 2562 นักวิจัย โครงการวิจัยการใช้ยาต้านจุลชีพในสังคม

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B.A. (Economics), Bard College, USA

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพุทธศาสนา, เศรษฐศาสตร์การเมือง, การเมือง, กฏหมาย, มานุษยวิทยารัฐ
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

English

2019 “Monastic Activism and State-Sangha Relations in Post-2014 Coup Thailand.” Ph.D. dissertation, University of Wisconsin-Madison (279 pp).

2015 “Dharma on the Rise: Lay Buddhist Associations and the Traffic in Meditation in

Contemporary Thailand.” Rian Thai International Journal of Thai Studies, 8: 173-207.

ภาษาไทย

2562 “การเริ่มต้นส่งเสียงต่อรองกับกระบวนการสันติภาพของชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้.”

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 11(1): 150-178.

2560 “บันทึกภาคสนาม (Field note) คณะผู้เชื่อมประสานและการเรียนรู้ ณ วัดพระธรรมกาย.” วารสารสิทธิและสันติศึกษา, 3(1): 174-214.

2551 “ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ทางการเมืองแบบใหม่: ศึกษาเฉพาะกรณี‘ทัวร์นกขมิ้น’.” ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), ก้าว (ไม่) พ้นประชานิยม: กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 109-164.

2006 “ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ทางการเมืองแบบใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณี‘ทัวร์นกขมิ้น’.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (199 หน้า).

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)