กิตติกร สันคติประภา

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสนใจในเรื่อง พัฒนศึกษาศาสตร์ เพศภาวะและเพศวิถีศึกษา Diversity & multiculturalism การวิจัยเชิงคุณภาพ Elder care and wellbeingInclusive tourism ฯลฯ

1746 views


ประวัติการศึกษา

2530 - Ms.c. Development StudiesThe University of Bath, UK

2531 - รม.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550 - กศ.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพัฒนศึกษาศาสตร์, เพศภาวะและเพศวิถีศึกษา, Diversity & multiculturalism
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

Sankatiprapa, Kittikorn. "Cultural Myths and the reduction of human potential in Development: A case of Thai Kathoey." In Equating gender: explorations in Asia and pacific., by Divya Upadhyaya Joshi & Choompoonuch K. Permpoonwiwat eds., 129-145. Rawat Publications, 2016.

กิตติกร สันคติประภา. "เงื่อนไขการฟื้นฟูตลาดน้ำชุมชนผ่านการสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล." มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 6, 2 (2560).

กิตติกร สันคติประภา. มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการรักและดูแลเด็กที่เกิดในคุก. กรุงเทพฯ: สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555.

นภาภรณ์ หะวานนท์ และคนอื่นๆ. การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 1. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.

กิตติกร สันคติประภา."มองแต่ไม่เคยเห็น พูดแต่ไม่มีเสียง ได้ยินแต่ไม่เคยรับรู้ : ว่าด้วยความรู้เรื่องการเอาเปรียบกะเทยทางเพศ." วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 2, 3 (2549): 37-72.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)