นัฐวุฒิ สิงห์กุล

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

1536 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์การวิจัย

1. นักวิจัยโครงการ การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของแรงงานข้ามชาติลาวที่มีความละเอียดอ่อนเชิงชาติพันธุ์ ภายใต้บริบทการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Developing AEC Context-specific and Culturally- Sensitive Sexual and Reproductive Health Care System for Laos Migrant workers: a focus on Lao ethnic and sexual minorities) ของศูนย์นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

2. นักวิจัยโครงการ “การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศที่มีความละเอียดอ่อนทาง วัฒนธรรม ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติลาวนอกระบบ” ทุนสนับสนุนการวิจัยโดย ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. 2557-2558

3.นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายทางวิชาการ”สนับสนุนโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ปีพ.ศ.2554

4. นักวิจัยโครงการวิจัย Size Estimation and Assessment of Vaccination Status of Migrant Children and Utilization of ANC Services by Migrant Women in Bangkok ปีพ.ศ.2554 สนับสนุนโดยองค์การแพธ

5. ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยและฐานข้อมูล นักมานุษยวิทยาและสถาบันทางมานุษยวิทยาในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีพ.ศ.2550 -2551 สนับสนุนโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

6. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง Mapping of Invention areas for youth friendly sexual and reproductive health service in nine provinces ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2551-2552 สนับสนุนโดยองค์การแพธ

การนำเสนองานวิชาการ

ระดับนานาชาติ

นำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง“Legend of Pha-daeng Nang-ai from Nong-han River Basin, Kum-pha-wa-pee, Udorn-tha-nee: Relationship among Human Beings, Naga and Water in Isan Society.”นำเสนอในการประชุม2007 Hwacheon Water World Traditional plank Festival Scholarship Conference or Hwacheon JJOKE –Bae Festival International Symposium ในระหว่างวันที่ 21-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ Hawcheon Folklore Museum in Hawcheon ,South Korea.

นำเสนอบทความ His Desire Her Pleasure: Emotional Selling, Sexual Identity, and STI/HIV Risk among Lao Female Migrant Sex Workers (LFSWs) in a Thai-Lao Border Town ,Healthy People, Healthy Communities: Pathways, Innovations and Outcomes 5th International Conference on Global Health January 27-28, 2017 at Department of Behavioral Sciences University of the Philippines, Manila.

ระดับชาติ

1.นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง “ตำนานผาแดง-นางไอ่ แห่งลุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี : ความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ นาคและน้ำในสังคมอีสาน” ในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง คติชนวิทยา: รากแก้วมนุษยชาติ และการจัดการ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันทักษิณคดีศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550

2. นำเสนอบทความเรื่องมันคือรักแท้หรือแค่การแสดง? : การสำรวจอารมณ์การแสดงออกและอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายของผู้หญิงลาวขายบริการทางเพศข้ามแดน(สาวคาราโอเกะ)ในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย “is it love or Just Acting : Exploring Emotion,Performance and diverse sexual identity among Lao Migrant female Sex worker (Karaoke girl) in border of Thailand. นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ประจำปี2558 ของสมาคมเพศวิถีศึกษา ครั้งที่5 รัฐฝประหาร/เซ็กส์ ภาคสอง วันที่19-20ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

3. นำเสนอบทความ มันคือความรักแท้หรือแค่การแสดง: การสำรวจอารมณ์กับอัตลักษณ์ทางเพศวิถีที่ หลากหลายของผู้หญิงลาวขายบริการข้ามแดน (สาวคาราโอเกะ) ในพื้นทีชายแดนของ ประเทศไทย การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย” วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

2556-ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2546-2550 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2539-2542 ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานเขียนบทความในหนังสือและวารสาร

นัฐวุฒิ สิงห์กุล. (2550). เกลือและโพแทช : การสร้างความรู้และอำนาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดินอีสาน กรณีศึกษา โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี. ใน ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ (บรรณาธิการ), พื้นที่ทางสังคมร่วมสมัย จากมุมมองของคนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นัฐวุฒิ สิงห์กุล. (2551). วณิพก : ตัวตนและวิถีชีวิตในพื้นที่สังคมไทย. ใน ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2551. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นัฐวุฒิ สิงห์กุล. (2557). มานุษยวิทยาวังท่าพระ กับการศึกษาชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์. ใน สาส์นมานุษยวิทยา : 40 ปี : มานุษยวิทยาวังท่าพระ. กรุงเทพฯ: ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ.

งานเขียนหนังสือและตำรา

สุริยา สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา, สถาพร อุ่นแดง, ปรีชา ศรีไชย, นัฐวุฒิ สิงห์กุล และศิริพร ไชยเลิศ. (2544). คนซิ่งอีสาน : ร่างกาย กามารมณ์ อัตลักษณ์ และเสียงสะท้อนของคนทุกข์ในหมอลำซิ่ง. นครราชสีมา: ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ม.เทคโนโลยีสุรนารี.

การประชุมทางวิชาการ

นัฐวุฒิ สิงห์กุล และคนอื่นๆ. (2561). อยู่ด้วยกัน : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น. ใน ชาญณรงค์ บุญหนุน, คงกฤช ไตรยวงค์ และพัชชล ดุรงค์กวิน (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 12 : 2561 : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์). กรุงเทพฯ: คบไฟ.

วิทยานิพนธ์

นัฐวุฒิ สิงห์กุล. (2550). เกลือและโพแทช : ภาษา ความรู้และอำนาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดินอีสาน : กรณีศึกษา โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี. (วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)