สุภางค์ จันทวานิช

ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช นับเป็นอาจารย์รุ่นแรกที่ช่วยบุกเบิกและพัฒนาการเรียนการสอนสาขาสังคมวิทยา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นแรงงานและสวัสดิการสังคม

2626 views | มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2512 จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโท MaîtriseenSociologie (พ.ศ. 2515) และ ปริญญาเอก Docteur ès Sociologie (Mention Très bien) จาก Université de Grenoble II ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2519)

เริ่มรับราชการที่สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมา ปี พ.ศ. 2526 ได้โอนมาเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2526 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปี พ.ศ. 2530 ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ระดับ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2543 และ 2548 ตามลำดับ

ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช เป็นอาจารย์รุ่นแรกๆ ที่ช่วยบุกเบิกและพัฒนาการเรียนการสอนสาขาสังคมวิทยา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปี พ.ศ. 2532-2537 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันเอเชียศึกษา จากนั้น พ.ศ. 2538-2542 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันเอเชียศึกษา

มีผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้รับเชิญให้เป็นบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารด้านสังคมศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐอีกทั้งยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (TRFSeniorResearchScholar, Thailand Research Fund) ในปี พ.ศ. 2544-2545 โล่เกียรติยศผู้ให้การสนับสนุนและมีอุปการคุณสูงยิ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2545 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Most Outstanding Research Award) ปี พ.ศ. 2546 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ. 2548

อย่างไรก็ตาม แม้ ศ.ดร.สุภางค์ จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ยังอุทิศตนปฏฺบัติงานในฐานะผู้สอน ผู้วิจัย และผู้บริหาร โดยได้ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราภิชานเงินกองทุนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2512)

ปริญญาโท Maîtrise en Sociologie (พ.ศ. 2515)

ปริญญาเอก Docteur ès Sociologie (Mention Très bien) จาก Université de Grenoble II ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2519)

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยา, สังคมวิทยา
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)