เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

มีสนใจประเด็นวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ระบบภาษากับการเมือง การเมืองไทย การเมืองญี่ปุ่น ญาณวิทยา

2894 views | สังคมวิทยา


ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจเศรษฐศาสตร์การเมือง, ระบบภาษากับการเมือง, การเมืองไทย, การเมืองญี่ปุ่น, ญาณวิทยา
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักสังคมวิทยา
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

รวบรวมข้อมูลจาก http://socanth.tu.ac.th/about/soc-staffs/