พรทิพย์ เนติภารัตนกุล

อดีตอาจารย์ประจำสาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญทางวิชาการในประเด็นสังคมวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาสังคม สังคมวิทยาผู้สูงอายุ

1022 views | สังคมวิทยา


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

อดีตอาจารย์ประจำสาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาสูงสุดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา เคยได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 ผลงานวิจัย อาทิ การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการทางสังคมเพื่อกำหนดมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรสูงวัย:ประสบการณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สกลนครและสุรินทร์), การศึกษาวิจัยเรื่องความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุในประเทศไทย

ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม

ประวัติการศึกษา

สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมวิทยาสุขภาพ, จิตวิทยาสังคม, สังคมวิทยาผู้สูงอายุ
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักสังคมวิทยา
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

รวบรวมข้อมูลจาก http://socanth.tu.ac.th/about/soc-staffs/