กุลศิริ อรุณภาคย์

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ มานุษยวิทยานิเวศ เพศและวัฒนธรรม ชาติพันธุ์

มานุษยวิทยาการแพทย์

1204 views | ชาติพันธุ์, มานุษยวิทยาการแพทย์, มานุษยวิทยานิเวศ


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงานอื่นๆ

2546 – มิ.ย. 2554 คณะบรรณาธิการวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประวัติการศึกษา

2535 - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542 - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2554 – ปัจจุบัน (ธ.ค.2560) กำลังศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจศาสนาและความเชื่อ, มานุษยวิทยานิเวศ, เพศและวัฒนธรรม, ชาติพันธุ์, มานุษยวิทยาการแพทย์
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานเขียนบทความในหนังสือและวารสาร

กุลศิริ อรุณภาคย์. (2548). เขื่อนทดน้ำบางปะกง : ความล้มเหลวในการจัดการน้ำ. ใน "ดำรงวิชาการ" : วารสารรวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2548. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กุลศิริ อรุณภาคย์. (2555). บทวิจารณ์หนังสือ Qualitative Research Practice : A Guide for Social Science Students and Researchers. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 38(1), 252-258.


งานเขียนหนังสือและตำรา

กุลศิริ อรุณภาคย์. (2548). ธรรมชาติแห่งวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กุลศิริ อรุณภาคย์. (2553). ศาลเจ้าศาลจีนในกรุงเทพฯ. นนทบุรี: มิวเซียมเพรส.

วิทยานิพนธ์

กุลศิริ อรุณภาคย์. (2542). บทบาทผู้หญิงในชุมชนประมง : กรณีศึกษาบ้านเกาะจิก จังหวัดจันทบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์, มานุษยวิทยาการแพทย์, มานุษยวิทยานิเวศ
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)