ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

อาจารย์ประจำสาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจทางวิชาการในประเด็นเรื่องเพศภาวะและการพัฒนา เพศภาวะและสิทธิมนุษยชน ทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีเควียร์ หลังอาณานิคมนิยมและข้ามชาตินิยม องค์การพัฒนาเอกชนกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

1633 views | สังคมวิทยา


ประวัติการศึกษา

M.Sc. (Development Studies), The London School of Economics and Political Science (LSE), UK.
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจเพศภาวะและการพัฒนา, เพศภาวะและสิทธิมนุษยชน, ทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีเควียร์, หลังอาณานิคมนิยมและข้ามชาตินิยม, องค์การพัฒนาเอกชนกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

วิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต

- Exploring the Transnationality of Gender Mainstreaming Discourse in Humanitarian Response for Refugees in Mae Sot District, Thailand

ผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)

- Tinnaphop Sinsomboonthong. 2020. “Cultural Hybridity of K-Pop Music: From the West to South Korea, from South Korea to the Globe.” Journal of Language and Culture 39(2). (to be published in July 2020).

- Tinnaphop Sinsomboonthong. 2020. “On Homosexual Love and Right to Same-Sex Marriage: Questioning the Paradox of #LoveWins Discourse.” In Handbook of Love in Cultural and Transcultural Contexts, edited by Claude-Hélène Mayer and Elisabeth Vanderheiden. Basel, Switzerland: Springer. (to be published in July 2020).

- Tinnaphop Sinsomboonthong. 2017. “Politics of “Pang-Nongng”, Politics of Nonsense: De-formalisation, Subaltern Space, Collective Identity.” Paper presented at the 13th (Page 2 of 7)

- International Conference on Thai Studies (ICTS): Globalized Thailand? Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies, Chiang Mai (Thailand), July 15-18: pp.1592-1612. Accessed on March 31, 2018.

ผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)

- ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง. 2563. “เพลงป๊อบเกาหลีกับโลกาภิวัตน์.” ใน เกาหลีปัจจุบัน: สังคมและวัฒนธรรม, โดย นภดล ชาติประเสริฐ (บก.). ปทุมธานี: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

- ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง. 2562. “การท้าทายวาทกรรมความเป็นสากลของการบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลักขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ.” วารสารสังคมศาสตร์ 49(1): 127-150.

ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักสังคมวิทยา
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

รวบรวมข้อมูลจาก http://socanth.tu.ac.th/about/soc-staffs/