สายพิณ ศุพุทธมงคล

อาจารย์ประจำสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจในประเด็น มานุษยวิทยาการแพทย์มานุษยวิทยาศาสนา และความเชื่อความมีอารยะ / สังคมอารยะ (Civilized Society)นิเวศวิทยาเมืองและชนบท ผลงานสำคัญ อาทิ บ้านและเรื่องในบ้าน : ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม, คุกกับคน : อำนาจและการต่อต้านขัดขืน, คนกับภัยพิบัติ กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2554

2504 views | มานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาการแพทย์


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

วิทยากรอบรม/บรรยายพิเศษ

 • 22 มิ.ย. 2552 วิทยากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ท่าพระจันทร์
 • 10 ส.ค. 2552 วิทยากรภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
 • 28 ก.ย. 2552 วิทยากรคณะรัฐศาสตร์
 • 15 ส.ค. 2552 วิทยากรคณะทางานวาระทางสังคม
 • 4 ก.ย. 2552 ผู้บรรยายคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 11 ก.ย. 2552 ผู้บรรยายคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2 ก.ค. 2553 ผู้บรรยายคณะแพทยศาสตร์
 • 13 ก.ย. 2553 Reader/ผู้วิจารณ์ ของอาจารย์ประจาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Reader/ผู้วิจารณ์ ของอาจารย์ประจาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
 • 10 ส.ค. 2555 วิทยากรศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 9 พ.ย. 2555 วิทยากรกระทรวงสาธารณสุข
 • 1 มี.ค. 2556 วิทยากรกระทรวงสาธารณสุข
 • 21-22 ก.ย. 2556 วิจารณ์งานประชุมวิชาการ "สะท้อนย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา"
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชนhttp://www.soc.cmu.ac.th/web2/socant/conference/ma...
 • 2557 ผู้บรรยายมานุษยวิทยาการแพทย์กับจิตเวชศาสตร์ไทย การประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ไทย
 • 2558 ผู้บรรยายเท่ากันแต่ไม่เท่าเทียม ความเป็นศตวรรษที่ 21 เครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ


งานด้านบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • กรรมการวิชาการ ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • กรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • กรรมการสิ่งพิมพ์ งานครบรอบ 50ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
 • กรรมการบริหารงานคณะฯ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อนุกรรมการวิจัยพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อนุกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา

2550 – Anthropology, Harvard University, U.S.A.

2542 – ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2526 – ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลssaipin@tu.ac.th, ssuputta@yahoo.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาการแพทย์, มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่อ, ความมีอารยะ/ สังคมอารยะ, นิเวศวิทยาเมือง และชนบท
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาการแพทย์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)