ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการด้านสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ชุมชนศึกษา และมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ

1028 views | มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ, ชาติพันธุ์


ประวัติการศึกษา

2539 - สม.ม.(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2535 - ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลsupaluck_p@hotmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย, ชุมชนศึกษา
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

วิทยานิพนธ์และงานวิจัย

กุลภา วจนสาระ และศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์. (2548). กระบวนการเรียนรู้ของสมัชชาสุขภาพกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี). นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ไว จามรมาน, ยุพา คลังสุวรรณ, ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์ และกุลภา วจนสาระ. (2541). คลังข้อมูลและสารสนเทศเอเชียตะวันออก. ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์.

ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์. (2539). พัฒนาการการดำเนินธุรกิจและการธำรงเอกลักษณ์ธุรกิจแบบจีน : กรณีศึกษาสองตระกูล. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์. (2548). โครงการประเมินผลโครงการสร้างพันธมิตรการสร้างสุขภาพจังหวัดกระบี่ : รายงานวิจัย. ม.ป.ท. : โครงการประเมินผลโครงการสร้างพันธมิตรการสร้างสุขภาพ.

ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์, ยุพา คลังสุวรรณ และไว จามรมาน. (2544). ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีต่อนักธุรกิจคนไทยเชื้อสายจีน. ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทความ

ยุพา คลังสุวรรณ และศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์. (2542). “การศึกษาของญี่ปุ่น”. ใน ยุพา คลังสุวรรณ. บรรณาธิการ. รวมบทความญี่ปุ่นศึกษา. ปทุมธานี : โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์. (2539). “การแต่งงาน : การลงทุนทางเศรษฐกิจ”. ใน วารสารญี่ปุ่นศึกษา, 13 (1), หน้า 62-76.

ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์. (2540). “แนวทางการธำรงเอกลักษณ์ธุรกิจแบบจีนในวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน”. ใน จุลสารไทยคดีศึกษา, 14 (1), หน้า 3-23.

ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์. (2545). “การศึกษา ‘จีนฮ่อ’ ในประเทศไทย”. ใน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 21 (1), หน้า 25-38.

ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์. (2547). “การสำรวจปริมณฑลสาธารณะในสังคมไทย : พัฒนาและการดำรงอยู่”. ใน เอกสารประกอบการสัมมนา “ทฤษฎีสังคมกับการปฏิรูปสังคมและสุขภาพ” วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2547 ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ, ชาติพันธุ์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)