พิเชฐ สายพันธ์

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจในประเด็น ชาติพันธุ์วิทยาวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกเวียดนามศึกษาลาวศึกษา ไทศึกษาเพศสภาวะวัฒนธรรมเมือง ผลงานวิชาการ อาทิ อคติและความรุนแรงของรัฐลุ่มน้ำโขงต่อความหลากห(ล)ายทางชาติพันธุ์, ชาติพันธุ์ใต้อำนาจ : เสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่, รายงานการวิจัยโครงการสำรวจองค์ความรู้ชาติพันธุ์วิทยาในเวียดนาม

3623 views | ชาติพันธุ์


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

รางวัล และทุนที่ได้รับ

  • 2545 SEASREP grant for Vietnamese Language and Ph.D. Program
  • 2548 Research grant at Asian Research Institute, Singapore National University

งานด้านบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ

  • 2553-56 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา

2554 - Ph.D. (Anthropology), The University of Social Sciences & Humanities, Hanoi (Vietnam National University)

2538 - สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2532 - บช.บ. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลphanpichet@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจไทศึกษา, ชาติพันธุ์วิทยา, วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิค, เวียดนามศึกษา, ลาวศึกษา, วัฒนธรรมเมือง
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์
คำสำคัญชาติพันธุ์, ไท
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)