พรรณราย โอสถาภิรัตน์

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการด้านทฤษฎีมานุษยวิทยา มานุษยวิทยากับการสื่อสารมวลชน การบริโภคสินค้าเชิงจริยธรรม ฯลฯ

2403 views | วัฒนธรรมร่วมสมัย, ทฤษฎีมานุษยวิทยา


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

งานด้านบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ

 • กรรมการร่างหลักสูตรปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากรรมการจัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • 2555-2556 กรรมการปรับปรุงเว็ปไซต์คณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • 2555 กรรมการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • 2555-2557 กรรมการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาวิชา การวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • 2555 กรรมการสารสนเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • 2555-2557 กรรมการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • 2555 กรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
 • 2556 กรรมการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2556 ประธานโครงการจัดทำวารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • 2557 กรรมการปรับปรุงคณะในเชิงกายภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • 2557 กรรมการฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ งานครบรอบ 50 ปีคณะฯ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • 2558 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • 2557-2558 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ IUAES 2015 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วิทยากรอบรม/บรรยายพิเศษ

 • 7 ธ.ค.2555 วิทยากรกระทรวงสาธารณสุข
 • 21-22 ก.ย.2556 วิจารณ์งานประชุมวิชาการ "สะท้อนย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา" ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ประวัติการศึกษา

2548 - M.Phil (Material culture) University College London
2544 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2538 - วารสารศาสตร์บัณฑิต(ภาพยนตร์และถ่ายภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจทฤษฎีมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยากับการสื่อสารมวลชน, การบริโภคสินค้าเชิงจริยธรรม, สินค้ามือสอง, การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

วิทยานิพนธ์

พรรณราย โอสถาภิรัตน์. (2543). นางนาก : การต่อรองทางความหมายในภาพยนตร์ยอดนิยม. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทความ

พรรณราย โอสถาภิรัตน์. (2546). “สื่อทางด้านภาพกับความรู้ทางมานุษยวิทยา”. ใน จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย. บรรณาธิการ. สื่อกับมานุษยวิทยา. (หน้า 47-81). กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

พรรณราย โอสถาภิรัตน์. (2546-2547). “รูปเงาจากอีกฟากแม่น้ำโขง”. ใน จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ (7), หน้า 43-51.

พรรณราย โอสถาภิรัตน์. (2549). “การเดินทางของสินค้าสมัยใหม่ในจำปาสัก สปป. ลาว”. ใน เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 5 : เรื่อง วัฒนธรรมบริโภค บริโภควัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

พรรณราย โอสถาภิรัตน์. (2555). “‘สนใจใคร่รู้’ : ตู้ วัตถุ และชีวิตพิพิธภัณฑ์”. ใน สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. บรรณาธิการ. 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2555. ปทุมธานี : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พรรณราย โอสถาภิรัตน์ และบรรณาธิการ. (2543). “พรมแดน-แผนที่ ‘ไท-ไทย’”. ใน วารสารธรรมศาสตร์, 26 (3), หน้า (5)-(10).

สายพิณ ศุพุทธมงคล, ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, พรรณราย โอสถาภิรัตน์ และสุดแดน วิสุทธิลักษณ์. (2541). “สำรวจทฤษฎีร่างกาย”. ใน ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล. บรรณาธิการ. เผยร่าง-พรางกาย : ทดลองมองร่างกายในศาสนา ปรัชญา การเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมานุษยวิทยา. (หน้า 14-50). กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

งานวิจัย

พรรณราย โอสถาภิรัตน์. ผู้คน บ้านเรือน และน้ำท่วม. กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักวัฒนธรรมร่วมสมัย, ทฤษฎีมานุษยวิทยา
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)