อนุสรณ์ อุณโณ

อาจารย์ประจำสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจในประเด็น อำนาจ อัตลักษณ์ ตัวตน ศักยภาพกระทำการ การเมืองในชีวิตประจำวัน มลายูมุสลิม ชายแดนภาคใต้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ผลงานวิชาการ อาทิ นบีไม่กินหมาก, การปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในการเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ: กรณีเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทยและการเมืองของงานเขียนเกษตรกรรมยั่งยืน

3130 views | มุสลิมศึกษา


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

รางวัลและทุนที่ได้รับ

  • Doctoral Dissertation Improvement Grant (DDIG)National Science Foundation (NSF), USA

งานด้านบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  • ธันวาคม 2556-ปัจจุบัน คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ประวัติการศึกษา

2551 - PhD (Anthropology)

2554 University of Washington Master of Arts (Anthropology), University of Washington
2541 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540 - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 - อักษรศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลanusorn.unno@gmail.com, uanusorn@tu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจอำนาจและอัตลักษณ์, การเคลื่อนไหวทางสังคม, การเมืองในชีวิตประจำวัน, มลายูมุสลิม, ชายแดนภาคใต้, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมุสลิมศึกษา
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)