สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการด้านมานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา ภาพถ่ายและภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์ศึกษา ฯลฯ

1548 views | ชาติพันธุ์, พิพิธภัณฑ์


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

งานด้านบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ

 • 2543,2557-2558 บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2543-2545, 2552-ปัจจุบัน คณะกรรมการดาเนินงานและบรรณาธิการ จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2553 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อานวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสตรีศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2553 ประธานคณะทางานยกร่างหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2553 คณะทำงาน สัมนาวิชาการเรื่อง “สิ้นศตวรรษ โคลด เลวี-สโทรสส์” จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (14 มกราคม 2553) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2553-ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2553,2554, 2558-ปัจจุบัน คณะกรรมการปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2554-2555 คณะอนุกรรมการหนังสือและสิ่งพิมพ์วิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร
 • 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและดาเนินงานหอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2555-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2555 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2555 บรรณาธิการหนังสือครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2555 บรรณาธิการหนังสือ ครบรอบ78 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มองธรรมศาสตร์ผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกสารจดหมายเหตุ
 • 2557 บรรณาธิการหนังสือ ธรรมศาสตรานุกรม 80 ปี (2477-2557) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2558 บรรณาธิการหนังสือ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก หนังสือที่ระลึกครบรอบ 50 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2558 กองบรรณาธิการวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2558 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2559 กรรมการตัดสินรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2532-2534 ฝ่ายวิชาการนิตยสารสารคดี
 • 2535-2537 เขียนบทสารคดีบริษัทแปซิฟิคอินเตอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 • 2538-2540 Producerบริษัทพาโนรามาดอคคิวเมนทารี่ จำกัด

วิทยากรอบรม/บรรยายพิเศษ

 • 2554 วิทยากร บรรยาย เรื่อง “มองมุมใหม่พิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศส” จัดโดย วารสารเมืองโบราณ (16 มิถุนายน 2554)
 • 2554 วิทยากร วิชา “ปฏิบัติการภาคสนาม” คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (18 สิงหาคม 2554)
 • 2554 วิทยากร บรรยาย “พิพิธภัณฑ์วิพากษ์ : การเขม้นมองจากระยะไกล” จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (21 กันยายน 2554)
 • 2555 วิทยากร งานเสวนา เทศกาลภาพยนตร์พหุวัฒนธรรม จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (15 มิถุนายน 2555)
 • 2558 วิทยากร ร่วมเสนอแนะการนาเสนอข่าวและรายการอาเซียนของสถานีไทยพีบีเอส (21 ตุลาคม 2558)
 • 2559 วิทยากร บรรยาย “มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์ : ความกระหายใคร่รู้และการบีฑา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (12 พฤษภาคม 2559)
ประวัติการศึกษา

2548 - DEA (Ethnologies) 2548 Université Paris 10 (Nanterre), France
2534 - ปริญญาโท (มานุษยวิทยา) M.A. Master of Art (Anthropology) 2534 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2530 - ปริญญาตรี (การระหว่างประเทศ) B.A. Bachelor of Art (Political Science) 2530 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลsuddanwisud@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจชาติพันธุ์ศึกษา, มานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา, ภาพถ่ายและภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์, พิพิธภัณฑ์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)