พรชัย ตระกูลวรานนท์

อดีตอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการด้านมานุษยวิทยาการเมือง วัฒนธรรมและสังคมจีน จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม วัฒนธรรมและการสื่อสารสาธารณะ

1852 views | จีนศึกษา


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

งานด้านบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ

 • 2538-2541 คณบดีคณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2541-2544 คณบดีคณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2547-2550 คณบดีคณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาฯ
 • 4 ธ.ค.2557-2 พ.ย.2559 รองอธิการฝ่ายบริหารศูนย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปางและศูนย์พัทยา
 • 3 พ.ย.2559-23 พ.ย.2560 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2538-2541 คณบดีคณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2541-2544 คณบดีคณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2547-2550 คณบดีคณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาฯ
 • กรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการหลักสูตรวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการดำเนินงานโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสภาอาจารย์ประเภทตัวแทนคณะฯ และประเภททั่วไป
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการโครงการจีนศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออก
 • กรรมการร่างหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท ด้านสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการประจำสถาบันประมวลข้อมูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
 • คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารต่าง ๆ มธ. ศูนย์รังสิต (อาคารพิพิธภัณฑ์,อาคารบรรยายรวม 1, อาคารหอสมุด,อาคารวิทยบริการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการกองทุน“กองทุนวิวรรธน์ ณ ป้อมเพชร์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการทุนมูลนิธิโตโยต้า แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการพิจารณากำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารสื่อการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการกายภาพ มธ. วิทยากรอบรม/บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานราชการนอกมหาวิทยาลัย วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานราชการนอกมหาวิทยาลัย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานราชการ นอกมหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า
 • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานราชการ นอกมหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกรมยุทธศึกษา กองทัพบก
 • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานราชการนอกมหาวิทยาลัย หลักสูตรพัฒนาประชาธิปไตยสภาผู้แทนฯ


 • 2548 reader ผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2548 จำนวน 3 ท่าน สภาวิจัยแห่งชาติ
 • 2548 reader งานวิจัยเพื่อขอรับผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2548 จำนวน 4 เรื่อง สภาวิจัยแห่งชาติ
 • 2548 reader งานวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2548 จำนวน 3 เรื่อง สภาวิจัยแห่งชาติ
 • 11 พ.ย.2549 วิทยากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 16,23 ธ.ค.2549 บรรยายพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 18 พ.ย.2549 บรรยายพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 12 ก.ย.2549 reader ประเมินโครงการวิทยานิพนธ์ สำนักงานโครงการทุนวิจัย
 • 6 ต.ค.2548 เพื่อขอรับทุนมหาบัณฑิต สกว. มหาบัณฑิต สกว.
 • 17 พ.ย.- 6 ธ.ค.2549 ผู้พิจารณาคุณภาพบทความวิชาการของวารสาร "สังคมลุ่มน้ำโขง" ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • 19 ธ.ค.- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 12 ก.พ. 2554 วิทยากร วิทยาลัยสหวิทยาการประวัติการศึกษา

2530 - M.Phil (Social Anthropology) University of Kent at Canterbury

2528 - M.A. (Social Anthropology) University of Kent at Canterbury

2525 - รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมวิทยา–มานุษยวิทยา(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาการเมือง, ชาติพันธุ์วิทยา, จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, วัฒนธรรมและการสื่อสารสาธารณะ
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

หนังสือ

พรชัย ตระกูลวรานนท์. (2527). บรรณนิทัศน์เอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคนจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2424-พ.ศ. 2475. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธนภน วัฒนกุล. (2550). การเมืองเรื่องพื้นที่ : พลวัตทางสังคมของชุมชน (กรณีศึกษา : ชุมชนป้อมมหากาฬ). (พิมพ์ครั้งที่ 3). พรชัย ตระกูลวรานนท์. บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลาคม.

พรชัย ตระกูลวรานนท์. (2542). บูรณาการสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พรชัย ตระกูลวรานนท์. (2549). ทุนทางสังคมและแบบแผนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

พรชัย ตระกูลวรานนท์. (2552). ทุนทางสังคมและประชาสังคม : จากทฤษฎีสู่วิธีวิทยา. กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

พรชัย ตระกูลวรานนท์. บรรณาธิการ. (2546). อาณาบริเวณศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง. ลำปาง : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง.

เฟ่ย, เสี้ยวทง. (2551). พื้นถิ่นแผ่นดินจีน : สังคมวิทยาชนบทจีน. พรชัย ตระกูลวรานนท์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

องอาจ เดชอิทธิรัตน์. (2551). เบื้องลึกเบื้องหลังความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวัน ภายใต้นโยบายจีนเดียว. พรชัย ตระกูลวรานนท์, บรรณาธิการ. ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

งานวิจัย

พรชัย ตระกูลวรานนท์ และสายฝน น้อยหีด. (2549). ปัญหาอุปสรรคและทางออกในการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

พรชัย ตระกูลวรานนท์, สายฝน น้อยหีด และรุ่งนภา เทพภาพ. (2552). การศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดทุนทางสังคมและตัวชี้วัดประชาสังคมที่เหมาะสมกับสังคมไทย : รายงานวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

พรชัย ตระกูลวรานนท์, สายฝน สุเอียนทรเมธี และรุ่งนภา เทพภาพ. (2553). การศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดทุนทางสังคมและประชาสังคม ปีที่ 2 : รายงานวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

พรชัย ตระกูลวรานนท์ และคณะ. (2554). โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการทางสังคมเพื่อกำหนดมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรสูงวัย : รายงานการศึกษาวิจัย. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.

สุดสวาท ดิศโรจน์, บุญนา นครอินทร์ และพรชัย ตระกูลวรานนท์. (2539). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาปรากฏการณ์อาคารสูงในเขตชั้นในและชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง.

บทความ

จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล, รัชพล สัมพุทธานนท์ และพรชัย ตระกูลวรานนท์. (2558). “การประยุกต์ใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ทเพื่อการเฝ้าระวังภัยพิบัติ : กรณีตัวอย่างน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปี พ.ศ. 2554”. ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 23 (3), หน้า 396-417.

พรชัย ตระกูลวรานนท์. (2537). “บทนำเสนอการวิเคราะห์ในคติทางภูมิโหราศาสตร์”. ใน ธรรมศาสตร์ 60 ปี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พรชัย ตระกูลวรานนท์. (2538). “วิกฤตการณ์ผู้นำจีนสงครามโลกครั้งที่สอง (ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับชุมชนจีนในไทย)”. ใน จำนงศรี รัตนิน, คุณหญิง. ดุจนาวากลางมหาสมุทร. กรุงเทพฯ : ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน).

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักจีนศึกษา
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)