นลินี ตันธุวนิตย์

อดีตอาจารย์ประจำสาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจในประเด็นชุมชนศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคม วิถีชีวิตคนเมือง ผลงานสำคัญ อาทิ วาทกรรมวัฒนธรรมว่าด้วย สื่อ ศิลป์ ท้องถิ่น และอัตลักษณ์, ธรรมาภิบาลและยุทธศาสตร์การวิจัยไทย

961 views


ประวัติการศึกษา

วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัญฑิต(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ph.D. (Sociology) University of Wisconsin- Madison U.S.A.

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลtannalinee@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสตรีศึกษา, การเคลื่อนไหวของคนจนเมือง และชนบท, ชุมชนและองค์กรชุมชน
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)