ปนัดดา บุณยสาระนัย

อาจารย์ประจำศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

890 views


ประวัติการศึกษา

2529 - ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536 - ปริญญาโท สาขา ภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก สาขา ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลpanadda.boon@cmu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม, ภาษาศาสตร์
ผลงานวิชาการที่สำคัญ


1996 Strategies in Solving Drug Abuse Problem : Case Studies of Highland Communities in Northern Thailand. paper presented in The 6th International Conference on Thai Studies, Chiang Mai, Thailand. (Co-writer with Khun Kwancheewan Buadaeng)
1997 Final Project Evaluation Report for Strengthening of Community-Based Drug Prevention Strategies in the Highlands of Northern Thailand Project (AD/THA/92/676) submitted to UNDCP and ONCB. (Co-writer)
1998 Drug Abuse Among Highlanders of Northern Thailand. paper presented in Thai-Vietnam Collaborative Workshop I. on Ethnic Studies, Chiang Mai.
1999 Ethnic Adaptation in Urban Chiang Mai. paper presented in Thai-Vietnam Collaborative Workshop II. on Ethnic Studies, Chiang Mai.
2001 From the Upland Forest to the Urban City : Akha Identity in Changing Process paper presented in the 2nd International Conference on Asian Studies, August 8-11, Berlin, Germany.
2002 A Study of The Socio-Economic Vulnerability of Urban-Based Tribal Peoples in Chiang Mai and Chiang Rai, Thailand, January 2002.
2002 Akha Hill Tribe : the image of ‘villain’ and ‘out-moded’. a paper presented at the 4th International Conference on Hani/Akha Culture in Yuanyang and Honghe Counties, Honghe Prefecture, Yunnan Province, China, December 1-10, 2002.
2543 วิทยุภาคภาษา : กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่สูง. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544 กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545 ชนเผ่าอาข่า : ภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างให้สกปรก ล้าหลัง แต่ดึงดูดใจ บทความนำเสนอในการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาเรื่อง “คนมองคน: นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร วันที่ 27-29 มีนาคม 2545
2546 วิถีชีวิตชาติพันธุ์ในเมือง. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้เขียนร่วม)
2546 การฟื้นฟูและสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวอาข่าในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บทความนำเสนอในการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 2 เรื่อง ชาติและชาติพันธุ์: วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร 26-28 มีนาคม 2546
2547 อาข่า : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 เพศที่สามในสังคมอาข่า บทความนำเสนอในการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 4 เรื่องวัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2548
2549 ลาหู่ : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)